Shoqata e Gjeodetëve të Shqipërisë

Rruga: “Reshit Çollaku Pall 23/1, Shk 1, Apt 3 Tiranë, Shqipëri”

Email: shoqatagjeodeteve@gmail.com

Cel: +355 69 20 69 499