Kushtet e Përdorimit

Azhornimi i fundit 1 janar 2020

Në qoftë se ekziston një marrëveshje ekzekutive ndërmjet personit juridik në emër të të cilit jeni duke hyrë në Shërbimet (siç përcaktohet më poshtë) dhe Shgjsh.al  ose një distributori / Rishitës i autorizuar nga Shgjsh.al , në çdo kohë në lidhje me Shërbimet, kushtet e kësaj marrëveshjeje do të zëvendësojnë këto Kushte Përdorimi në tërësi, përveç Seksionit 5 dhe Politikave te privatësisë, te cilat ndodhen ne faqen e Shgjsh.al , dhe janë paraqitur tek ju gjatë procesit të regjistrimit për Shërbimet. Me përfundimin e kësaj marrëveshjeje(marrëveshje ekzekutive) ju keni të drejtë të vazhdoni ta përdorni Shërbimin sipas këtyre Kushteve të Përdorimit.

Duke përdorur produktet dhe shërbimet (online) të Shgjsh.al  (kolektivisht “Shërbimet”), Ju shprehni dhe pajtoheni me këto Kushte të Përdorimit, përveç nëse ekziston një marrëveshje ekzekutive siç u tha më lart. Kushtet e blerjes ose kushtet e tjera për Ju dhe / ose të palëve të treta ose shtesat ose devijimet nga këto Kushte të Përdorimit do të zbatohen vetëm kur marrëveshja është shprehur në mënyrë të qartë, me shkrim, ndërmjet Palëve. Këto Kushte të Përdorimit zbatohen për të gjitha Shërbimet e Shgjsh.al  dhe të gjitha Shërbimet e përfshira në të.

Nëse jeni duke pranuar këto Kushte të Përdorimit në emër të një kompanie ose ndonjë personi tjetër juridik, Ju automatikisht jeni përfaqësuesi që keni autoritetin për të lidhur këtë entitet me këto Kushte të Përdorimit ose me ndonjë term apo kushte të tjera, dhe ne këtë rast fjala  “Ju” apo “Tuaj” do t’i referohet entitetit te mësipërm.

Për referencë, një seksion Përkufizime përfshihet në fund të këtyre Kushteve të Përdorimit.

1. Licenca

Shgjsh.al  ju jep Juve një të drejtë joekskluzive dhe të pa transferueshme për të përdorur Shërbimin, vetëm për qëllimet e biznesit tuaj të brendshëm, në varësi të këtyre Kushteve të Përdorimit. Të gjitha të drejtat që nuk ju janë dhënë shprehimisht janë të rezervuara nga Shgjsh.al  dhe licensuesit e saj. Ju nuk mund ta përdorni Shërbimin për qëllime të monitorimit të disponueshmërisë, performancës ose funksionalitetit, ose për ndonjë qëllim tjetër të krahasimit ose të konkurrencës, ose të zbuloni rezultatet e ndonjë standardi të tillë për ndonjë palë të tretë. Ju nuk do të (i) licenconi, nënlicensoni, shisni, rishitni, transferoni, caktoni, shpërndani ose ndryshe komercialisht shfrytëzoni Shërbimin në asnjë mënyrë; (ii) të modifikoni ose të bëni vepra derivative bazuar në Shërbimin; (iii) të hiqni ose modifikoni çdo shënim ose njoftim të të drejtave të pronarit në Shërbim; (iv) nuk mund te kryeni “reverse engineering” të Shërbimit; (v) të dërgoni mesazhe spam ose në raste të tjera të dyfishta ose të padëshirueshme në kundërshtim me ligjet në fuqi; (vi) të dërgoni ose ruani materiale që cënojnë, të pahijshme, kërcënuese, shpifëse ose ndryshe të paligjshme ose të dëmshme, duke përfshirë materiale të dëmshme për fëmijët ose shkelje të të drejtave të privatësisë së palës së tretë; (vii) të dërgoni ose ruani materiale që përmbajnë viruse të softuerit, krimbat, Trojan ose ndonjë kod tjetër të dëmshëm kompjuterik, skedarë, scripts, agjentë ose programe; (viii) ndërhyni ose prishni integritetin ose performancën e Shërbimit ose të dhënat që përmbajnë; ose (ix) të përpiqeni të fitoni qasje të paautorizuar në Shërbimet ose sistemet ose rrjetet e tij të lidhura. Ju pranoni të përdorni Shërbimin në përputhje me kufizimet teknike dhe të përdorimit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në numrin e përdoruesve, numrin e aplikacioneve, ruajtjen e diskut, RAM-in, numrin dhe llojin e integrimeve, gjeografinë dhe trafikun. Gjatë periudhës së Marrëveshjes, Shgjsh.al  mundet, pas njoftimit paraprak me shkrim, të inspektojë dhe të kontrollojë të dhënat tuaja për të verifikuar pajtueshmërinë me Marrëveshjen, këto Kushte të Përdorimit dhe termat dhe kushtet e tjera. Ju pranoni të bashkëpunoni me auditimin, të na ofroni ndihmë të arsyeshme dhe qasje në informacionin e kërkuar.

2. Përgjegjësitë tuaja

Ju jeni përgjegjës për të gjithë aktivitetin që ndodh në llogaritë tuaja. Ju duhet të zbatoni të gjitha ligjet, traktatet dhe rregulloret në fuqi në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimit, duke përfshirë, pa kufizime, ato që lidhen me privatësinë e të dhënave, komunikimet ndërkombëtare dhe transmetimin e të dhënave teknike ose personale. Ju do të trajtoni informacionin e llogarisë, qasjen dhe kodet e identifikimit si konfidenciale dhe me kujdes të duhur. Ju do të: (i) njoftoni menjëherë Shgjsh.al  për çdo përdorim të paautorizuar të ndonjë fjalëkalimi ose llogarie ose ndonjë shkelje tjetër të njohur ose të dyshuar të sigurisë; (ii) të raportoni në Shgjsh.al  menjëherë dhe të bëni përpjekjet e arsyeshme për të ndaluar menjëherë çdo kopjim ose shpërndarje të (pjesëve) të Shërbimeve që janë të njohura ose të dyshuara nga Ju (iii) të mos përdorni një tjetër përdorues Shgjsh.al  ose të jepni informacion të rremë identiteti për të fituar qasje ose përdorim Shërbimi.

3. Të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale

Ndërmjet Shgjsh.al  dhe Ju, Ju zotëroni të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin, duke përfshirë të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale ose industriale në të gjitha të Dhënat e Konsumatorëve dhe të Mirat e Klientit dhe Shgjsh.al , ju cakton dhe transferon Juve çdo të drejtë, titull ose interes Shgjsh.al  mund të blejë në çdo Shitës të Klientit pas marrjes së pagesës në mënyrë të plotë nga Ju. Duke iu nënshtruar këtyre Kushteve të Përdorimit, dhe gjatë afatit për të cilin Ju keni të drejtë të përdorni Shërbimin, Shgjsh.al  ju jep një licencë të kufizuar, jo-ekskluzive, të pa transferueshme dhe të terminueshme, për të përdorur çdo Përmbajtje të inkorporuar në të Mirat e Klientit, vetëm në lidhje me përdorimin tuaj të autorizuar të Shërbimit.

4. Të drejtat e pronësisë intelektuale të Shgjsh.al

Vetëm Shgjsh.al , dhe licencuesit e saj, aty ku është e aplikueshme, do të zotërojnë të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin, duke përfshirë të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale ose industriale në të gjitha Shërbimet e Shgjsh.al  (përfshirë të gjitha algoritmet e saj, kodin, ndërfaqet e përdoruesit, njohuritë, teknikat, dhe materiale të tjera të prekshme ose të paprekshme ose informacion) dhe çdo Feedback. Këto Kushte të Përdorimit nuk janë një shitje dhe nuk ju japin të drejtat e pronësisë në ose në lidhje me Shërbimin ose të drejtat e pronësisë intelektuale në pronësi të Shgjsh.al . Emri Shgjsh.al , logoja e Shgjsh.al  dhe emrat e produktit të lidhur me Shërbimin janë marka të Shgjsh.al  ose të palëve të treta dhe nuk jepet e drejta apo licenca për përdorimin e tyre. Shgjsh.al  mund të përdorë logot tuaja dhe referencojë Emrin tuaj dhe natyrën e Shërbimeve të ofruara nga Shgjsh.al  për çështje marketingu, duke përfshirë edhe përdorimin e tyre në faqen e internetit Shgjsh.al .

5. Privatësia dhe siguria

Privatësia dhe politikat e sigurisë së Shgjsh.al  mund të shihen në http://www.shgjsh.al .com/politikat_privatesise.html. Shgjsh.al  rezervon të drejtën të modifikojë privatësinë dhe politikat e sigurisë të tij në diskrecionin e saj kohë pas kohe. Duke i ofruar Shgjsh.al  Adresën tuaj të emailit Ju pranoni që ne të përdorim adresën e emailit për t’ju dërguar njoftime lidhur me Shërbimin, përfshirë çdo njoftim të kërkuar nga ligji, ndryshime në tiparet e Shërbimit dhe oferta speciale. Ekipet e zbatimit, të zhvillimit dhe të operacioneve të Shgjsh.al  do të kenë të drejtën për të aksesuar dhe përdorur informacionin e llogarisë suaj dhe të dhënat e klientit për qëllimin e dorëzimit të Shërbimit, për t’iu përgjigjur shërbimeve ose problemeve teknike, sipas kërkesës suaj, ose për të ofruar Shërbime Profesionale. Shgjsh.al  ka të drejtë të ndryshojë llogarinë, aksesin dhe kodin e identifikimit të përcaktuar për ju.

6. Përfaqësitë dhe garancitë

Shgjsh.al  do të zbatojë masa komerciale të arsyeshme teknike dhe organizative për të siguruar disponueshmërinë, konfidencialitetin dhe integritetin në lidhje me Shërbimet, Të Dhënat e Klientit dhe të dhënat personale. Megjithatë, përveç nëse shprehimisht është rënë dakord ndryshe me shkrim midis Palëve, Shërbimet ofrohen në bazë “siç janë” dhe “si të disponueshme”, pa asnjë garanci të çfarëdo lloji dhe Shërbimet arrihen ose përdoren nga Ju në rrezikun tuaj dhe pa ndonjë të drejtë për të mbështetur, mirëmbajtur, përditësuar ose ndonjë shërbim tjetër. Shgjsh.al  dhe licensuesit e saj nuk bëjnë asnjë përfaqësim, garanci ose garanci për besueshmërinë, afatet kohore, cilësinë, përshtatshmërinë, të vërtetën, disponueshmërinë, saktësinë ose plotësinë e Shërbimit. Shgjsh.al  dhe licensuesit e tij nuk përfaqësojnë ose nuk garantojnë që (a) përdorimi i Shërbimit do të jetë i sigurtë, në kohë, pa ndërprerje ose pa gabime të funksionojë në kombinim me ndonjë pajisje, softuer, sistem apo të dhëna tjetër (b) Kërkesat ose pritjet tuaja, (c) të gjitha të dhënat e ruajtura do të jenë të sakta ose të besueshme, (d) Cilësia e produkteve, shërbimeve, informacionit ose materialeve të tjera të blera ose të fituara nga Ju nëpërmjet Shërbimit do të përmbushin kërkesat ose pritjet tuaja ) gabimet ose defektet do të korrigjohen, ose (f) Shërbimi ose serveri (serverët) që e bëjnë Shërbimin të disponueshëm të jenë të lirë nga viruset ose komponentë të tjerë të dëmshëm. Të gjitha kushtet, përfaqësimet dhe garancitë, qoftë të shprehura, të nënkuptuara statutore ose ndryshe, duke përfshirë, pa kufizime, çdo garanci të nënkuptuar të shitshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar ose mosbindjes së të drejtave të palëve të treta, shfuqizohen në masën maksimale të lejuar nga ligjet e aplikueshme nga Shgjsh.al  dhe licensuesit e saj. Shërbimi mund t’i nënshtrohet kufizimeve, vonesave dhe problemeve të tjera që lidhen me përdorimin e internetit dhe komunikimeve elektronike. Shgjsh.al  nuk është përgjegjës për ndonjë vonesë, dështime të ofrimit ose dëmtime të tjera që rezultojnë nga probleme të tilla.

Shgjsh.al  nuk do të jetë përgjegjës për çdo të Dhënë të Klientit. Ju, jo Shgjsh.al , do të keni përgjegjësinë për saktësinë, cilësinë, integritetin, ligjshmërinë, besueshmërinë, përshtatshmërinë dhe pronësinë intelektuale, ose të drejtën e përdorimit të të gjitha të Dhënave të Klientit, dhe Shgjsh.al  nuk do të jetë i detyruar ose përgjegjës për fshirjen, korrigjimin, shkatërrimit, dëmtimit, humbjes ose dështimit për të ruajtur të dhënat e klientit. Shgjsh.al  rezervon të drejtën për të krijuar ose modifikuar praktikat e saj të përgjithshme dhe kufizimet në lidhje me ruajtjen e të Dhënave të Klientit. Ju përfaqësoni dhe garantoni që Ju nuk e keni identifikuar veten gabim qëllimisht dhe nuk keni ofruar ndonjë informacion të rremë për të fituar qasje në Shërbim.

7. Kufizime të përgjegjësisë

NË ASNJË RAST NUK DO TË KETË PËRGJEGJËSI TË SHGJSH.AL  PËR NDONJË PRETENDIM QË LIND NGA OSE QË KA TË BËJË ME SHËRBIMIN DHE / OSE KËTO KUSHTE TË PËRDORIMIT DHE / OSE NDONJË MARRËVESHJE QË KALON SHUMËN TOTALE TË PAGUAR NGA JU PËR SHGJSH.AL  PËR TË PËRDORUR SHËRBIMIN GJATË KOHËS SË KONTRATËS. NË ASNJË RAST, SHGJSH.AL  DHE / OSE LICENCUESIT E TIJ NUK I PËRGJIGJEN NDOKUJT PËR NDONJË DËMTIM OSE KOSTO DIREKTE, INDIREKTE, NDËSHKUESE, SPECIALE, SHEMBULLORE, INCIDENTE, PASUESE OSE TË TJERA TË ÇFARËDO LLOJI (PËRFSHIRË HUMBJEN E TË DHËNAVE, TË ARDHURAVE, FITIMEVE, EMRIT TË MIRË, PËRDORIMI OSE AVANTAZHI TJETËR EKONOMIK) QË RRJEDHIN NGA, OSE NË ÇFARËDO MËNYRE TË LIDHUR ME SHËRBIMIN DHE / OSE KËTË MARRËVESHJE, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR NË PËRDORIMIN OSE PAMUNDËSINË PËR TË PËRDORUR SHËRBIMIN, ÇDO NDËRPRERJE, PASAKTËSI, GABIM OSE MOSVEPRIM, EDHE NËSE SHGJSH.AL  DHE / OSE LICENCUESIT E TIJ JANË KËSHILLUAR MË PARË PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË TILLA OSE MUND T’I KISHIN PARASHIKUAR ATO NË MËNYRË TË ARSYESHME. KY SEKSION I KUFIZIMIT TË PËRGJEGJËSISË ZBATOHET NËSE PËRGJEGJËSIA E PRETENDUAR BAZOHET NË KONTRATË,  NEGLIZHENCË, PËRGJEGJËSI TË RREPTË OSE ÇFARËDO BAZE TJETËR.

8. Dëmshpërblim

Ju do të mbroni, dëmshpërbleni dhe quani te pafajshëm Shgjsh.al , licencuesit e tij dhe organizatat mëmë të secilës palë, filialet, bashkëpunëtorët, oficerët, drejtorët, punonjësit, avokatët dhe agjentët nga dhe kundër çdo pretendimi, kostoja, dëmet, humbjet, detyrimet dhe shpenzimet ( përfshirë tarifat dhe kostot e avokatëve) që rrjedhin nga ose në lidhje me: (i) një pretendim (i pretenduar) që Ju shkel ndonjë të drejtë të palës së tretë, duke përfshirë pa kufizime çdo të drejtë të intimitetit, të drejtave të publicitetit ose të drejtave të pronësisë intelektuale; (ii) një kërkesë që vjen nga shkelja nga Ju ose Përdoruesit tuaj të Marrëveshjes ose Këto Kushte të Përdorimit ose ndonjë ligj, rregull, rregullore ose traktat; (iv) pretendimet e palëve të treta për shkak të përgjegjësisë së produktit për shkak të mangësisë në një Shërbim të ofruar nga Ju një palë e tretë që përbëhej nga një pjesë e pajisjeve kompjuterike, softuerëve, faqeve të internetit, bazave të të dhënave ose materialeve të tjera të furnizuara nga Shgjsh.al .

9. Caktimi; Ndryshimi në Kontroll

As marrëveshjet as (të drejtat e ofruara nga) këto Kushte të Përdorimit nuk mund të transferohen ose të caktohen nga Ju pa miratimin paraprak me shkrim të Shgjsh.al . Detyrimet që rrjedhin nga këto Kushte të Përdorimit dhe / ose Marrëveshjeve mund të caktohen nga Shgjsh.al  pa njoftimin dhe pa pëlqimin Tuaj. Çdo transferim ose caktim në shkelje të këtij seksioni është i pavlefshëm. Çdo ndryshim i Juaj, aktual ose i propozuar që rezulton ose do të rezultonte në një konkurrent të drejtpërdrejtë të Shgjsh.al  drejtpërdrejt ose tërthorazi në zotërimin ose kontrollin e 50% ose më shumë prej aksioneve tuaja do t’i japë të drejtën Shgjsh.al -it për të ndërprerë Marrëveshjen ose (ndonjë të drejtë të dhënë nga) këto Kushte të Përdorimit menjëherë pas njoftimit me shkrim.

10. Forcë madhore

Shgjsh.al  nuk do të jetë i detyruar të përmbushë ndonjë detyrim nëse pengohet të veprojë me anë të forcës madhore. Për aq sa nuk është përfshirë, forca madhore do të thotë edhe raste të grevave, ballafaqimeve, bllokadave, embargove, masave të qeverisë, luftës, revolucionit dhe / ose çdo gjendjeje të ngjashme, dështimet e energjisë, gabimet në linjat e komunikimit elektronik, ndërprerjet e kabllove, zjarret, shpërthimet, dëmtimet në ujë, dëmtimet nga rrufeja, fatkeqësitë natyrore, përmbytjet dhe / ose tërmeti, mungesa dhe / ose sëmundja e personelit dhe mos përmbushja nga furnizuesit e Shgjsh.al  ose forca madhore nga pjesë të furnizuesve të Shgjsh.al .

11. Përfundim i shërbimit

Ju pranoni që Shgjsh.al  mund të ndërpresë ofrimin e çdo shërbimi falas në çdo kohë, për çfarëdo arsye dhe pa njoftim paraprak. Ju pranoni që Shgjsh.al  nuk do të jetë përgjegjës ndaj jush dhe / ose ndonjë pale të tretë për çdo modifikim, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit. Seksionet e mëposhtme do të mbeten në përfundimin dhe / ose skadimin e kësaj Marrëveshjeje: Seksionet 3 (Të Drejtat Tuaja të Pronësisë Intelektuale); 4 (Të drejtat e pronësisë intelektuale të Shgjsh.al ); 6 (Përfaqësitë & Garancitë); 7 (Kufizimi i Përgjegjësisë); 8 (Dëmshpërblimi); dhe 13 (Dispozitat Përfundimtare).

12. Modifikimi i Termave

Shgjsh.al  rezervon të drejtën të modifikojë këto Kushte të Përdorimit dhe politikat e tij në lidhje me Shërbimin në çdo kohë dhe pa paralajmërim, efektiv pas publikimit të një versioni të përditësuar të këtyre Kushteve të Përdorimit në Shërbim. Ju jeni përgjegjës për shqyrtimin e rregullt të këtyre Kushteve të Përdorimit. Përdorimi i vazhdueshëm i Shërbimit pas çdo ndryshimi të tillë do të përbëjë pëlqimin tuaj për ndryshime të tilla.

13. Dispozitat përfundimtare

Ligji shqiptar do të qeverisë Marrëveshjet dhe këto Kushte të Përdorimit. Zbatimi i Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi Kontratat për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave 1980 është përjashtuar në të gjitha rrethanat. Çdo mosmarrëveshje midis Palëve që rrjedhin nga ose që lidhen me Marrëveshjet ose këto Kushte të Përdorimit do të paraqitet ekskluzivisht në një gjykatë me juridiksion në Tiranë, Shqipëri. Këto Kushte të Përdorimit, së bashku me çdo njoftim tjetër ligjor dhe Marrëveshje, do të përbëjnë të gjithë Marrëveshjen midis Ju dhe Shgjsh.al  në lidhje me ofrimin e Shërbimeve. Nëse dispozitat (pjesët) e këtyre kushteve të përdorimit, marrëveshjeve ose anekseve janë ose bëhen të paligjshme, të pavlefshme ose të pazbatueshme, dispozitat e mbetura ose pjesa e vlefshme e dispozitës së pavlefshme do të mbeten plotësisht në fuqi dhe të zbatueshme pa asnjë pasojë për detyrimet e tjera të Palëve. Dispozita e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme do të konsiderohet e zëvendësuar me një dispozitë që për aq sa është e mundur ka të njëjtin qëllim ligjor dhe komercial.

14. Përkufizime

“Marrëveshje”, “Kontratë”: marrëveshjet e rëna dakord në një formë ose dokument ose në ndonjë mënyrë tjetër, sipas të cilës Shgjsh.al  do të dorëzojë Shërbimet ose ndonjë produkt apo shërbim tjetër të përcaktuar në të.

“Përmbajtje”: informacione audio, vizuale, dokumente, softuer, program, produkte, shërbime, mjete, shembuj të kodit burimor, shabllone të përgjithshme dhe komponente të ripërdorshme, përmbajtje të “App Store”, biblioteka, njohuri, teknikat dhe ekspertizën, (i) të vënë në dispozicion për ju gjatë përdorimit të Shërbimit, ose (ii) të përdorura ose të zhvilluara nga Shgjsh.al  gjatë zhvillimit ose dorëzimit të shërbimit.

“Të Dhënat e Klientit”: të gjitha të dhënat, informacionet ose materialet, duke përfshirë postimet, komentet, dokumentet, informacionet e projektit, modelet, aplikacionet, kodin, widgetet, temat, të dhënat e aplikimit, informacionin e përdoruesit dhe informacionin e llogarisë, shtuar, ngarkuar ose vënë në dispozicion nga ju tek Shërbimi gjatë përdorimit ose qasjes në Shërbim, përveç Shërbimeve (ose pjesëve të tyre) dhe Feedback.

“Të mirat e Klientit” nënkupton produktet që ofrohen nga Shgjsh.al  si pjesë e Shërbimeve Profesionale që: (i) përbëjnë të Dhënat e Konsumatorëve, ose një modifikim, përkthim, përmbledhje ose përshtatje të të Dhënave të Klientit, ose (ii) janë identifikuar shprehimisht si në pronësi Tuaj në formën e urdhrit të aplikueshëm ose DP, Termi ” Të mirat e Klientit(ve)” nuk përfshin Përmbajtjen.

“Feedback”: çdo sugjerim, ide, zgjerim (kërkesa), rekomandime ose reagime të tjera të ofruara nga Ju ose ndonjë palë tjetër në lidhje me Shërbimet.

“Shgjsh.al “, “Ne”, “Tonë”: (një organizatë jo fitimprurëse të kufizuar sipas ligjit të Shqipërisë)

“Palët”: Ju ose Shgjsh.al  individualisht ose së bashku.

“Shërbime Profesionale”: Konsulencë me pagesë, shërbime të sigurimit të cilësisë ose trajnimit Shgjsh.al  mund të kryejë në përputhje me një deklaratë pune (“DP”) ose Formularin e Urdhëresës të lëshuar në pajtim me këto Kushte të Përdorimit. Çdo DP ose Formulari i Urdhrit do të konsiderohet pjesë dhe i nënshtrohet këtyre Kushteve të Përdorimit.

“Shërbimi”, “Shërbime” nënkupton të gjitha produktet, shërbimet e Shgjsh.al , duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në Invent dhe në faqet tona, Serverin e Biznesit, App Store, aplikacionet, softuerët e tjerë, (cloud) shërbimet hosting, platforma si shërbim, dokumentacion dhe manualet, me përjashtim të të dhënave të klientit.

“Kushtet e Përdorimit”: këto Kushte të Përdorimit, së bashku me dokumentet e referuara në këto Kushte të Përdorimit.

“Ju”, “Përdorues”, “Tuaj”: kushdo që ka hyrë në një Marrëveshje me Shgjsh.al  ose përdor shërbimin e Shgjsh.al , duke përfshirë punonjësit, përfaqësuesit, konsulentët, kontraktorët ose agjentët tuaj të cilët janë të autorizuar të përdorin ose të hyjnë në Shërbimin e Shgjsh.al  ose janë të pajisur me identifikime dhe fjalëkalime të përdoruesit nga Ju (ose nga Shgjsh.al  në kërkesën tuaj), edhe nëse nuk ka pagesë.